Sposoby udostępniania informacji publicznych

Informacja publiczna nie udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kociołkach, nie umożliwiają udostępnienia informacji w zaproponowany we wniosku sposób. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udostępnienie informacji publicznej w sposób i w formie wynikającej ze złożonego wniosku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kociołkach, poinformuje pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia zgodnie z wnioskiem, wskaże w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. O ile w terminie 14 dni wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostanie umorzone. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania informacji, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kociołkach może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kociołkach w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. O ile informacja może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.