Fundusz Solidarnościowy

Głównym celem Programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Zadania wynikające z programu: zapewnienie opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych poprzez wsparcie: w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych.

Głównym efektem działania Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego jest poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych dając im szansę na samodzielne i niezależne życie

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:

  • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • umożliwienie niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania oraz zapewnienie mieszkańcom opieki specjalistów oraz wsparcia adekwatnego do potrzeb i możliwości wynikających z wieku, stanu zdrowia, oraz posiadanych dysfunkcji i ograniczeń;
  • poprawa jakości życia uczestników programu w ich środowisku lokalnym poprzez zapewnienie dostępności do Centrum w pobliżu ich miejsca zamieszkania;
  • zapewnienie mieszkańcom wyżywienia; 
  • włączenie uczestników Programu do życia społeczności lokalnych;
  • zapewnienie mieszkańcom różnorodnych form wsparcia poprzez rozwijanie zainteresowań;
  • zajęcia z kadrą opiekuńczo – wspierającą np. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne, wsparcie psychologa;
  • odciążenie faktycznych opiekunów uczestników Programu poprzez umożliwienie im kontynuacji pracy zawodowej lub realizację innych codziennych aktywności;

Gmina Kozienice otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na finansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. W ramach Modułu I „Utworzenie i wyposażenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kociołkach” dofinansowanie wyniosło: 2 157 782,16 zł , całkowita wartość: 2 436 571,98 zł. W ramach Modułu II – Funkcjonowanie Centrum dofinansowanie w roku 2023 wynosi: 555 845 zł


Plakat_2023:
-> http://comkociolki.pl/Fundusz_Solidarnosciowy.jpg
-> http://comkociolki.pl/Fundusz_Solidanosciowy_2023.pdf

Plakat_2024:
-> http://comkociolki.pl/Fundusz_Solidarnosciowy_2024.pdf